CAERDYDD 20

European Museum of
the Year Awards

Important: Coronavirus (COVID-19)

Unfortunately, the European Museum of the Year Awards and Conference due to take place in Cardiff on 29 April – 2 May 2020 has been postponed due to the global Covid-19 pandemic. The wellbeing of delegates, as well as our visitors, staff and volunteers are our priority and it is with this in mind that we have taken this decision.

We remain in discussion with the European Museum Forum about a future date, and further updates will be shared here, via our website and social media channels. All ticket holders will be issued a refund, and sent details on how to rebook once a future date is confirmed.

Museum Innovation and Cultural Democracy


The draft programme is available for download here

The theme of the Conference is Museum Innovation and Cultural Democracy. This is a time of unprecedented political instability in Europe as a whole, and particularly in the four nations of the United Kingdom. Wales, as one of these nations, is unique in its efforts to create social and cultural policies that actively address the deep inequalities that exist between its citizens.

The keynote speakers, who will include the Commissioner for the Well-being of Future Generations in Wales, will bring international perspectives on the conference theme, exploring the unprecedented challenges that humanity has created for its societies and the natural environment, and presenting some of the innovative solutions developed by museums and other organisations in response to these.

Arts organisations in Wales are recognised across the world for their work in developing new, more democratic models for participation in culture.

Programme highlights:

Wednesday 29th April Registration will be open from 12.00 to 17.00 19.00 - 21.00 - Welcome reception at National Museum Cardiff.

Thursday 30th April 9.00 - 11.00 Opening of EMYA 2020 Panel discussion: Museums and cultural democracy
Keynote address by Sophie Howe: Inequality and cultural democracy
11.30 - 12.30 Presentation of EMYA nominees and thematic panels & Panel 1 Museums and commemoration 12:30 - 13:00: Panel 2 Open air museums
14.00 - 14.50: Panel 3 Museums and marine environment
14.50 - 15.30: Panel 4 City museums
16.00 - 16.40: Panel 5 Museums and personal stories
16.40 - 17.20: Panel 6 Museums and contemporary history
18.00 - 20.00: Reception at National Senate of Wales / Senedd

Friday 1st May 9.00 - 9.30 Keynote address by Dr Wanda Wyporska
9:30 -10.10 Panel 7 Multidisciplinary museums
10.10 - 11.00 Panel 8 Museums, contemporary art and culture
11.30 - 12.00 Panel 9 Museums: enabling houses to speak
12.00 - 12.40 Panel 10 Museums and immaterial heritage
13.40 - 14.10 Keynote address by David Anderson: Inequality, social justice and cultural democracy
14.10 - 14.40 Panel 11 Museums of passion
14.40 - 15.10 Panel 12 Museums of possession
15.10 - 15.40 Panel 13 Museums and archaeology
16.10 - 16.50 Panel 14 Museums, weapons of war
16.50 - 17.30 Panel 15 Museums, local contexts and heritage
17.30 - 18.00 Panel 16 Museums and challenging legacies 19.00 - 21.00 Reception at Museum of Cardiff

Saturday 2nd May 9.00 - 9.20 Keynote address by Amito Haarhuis: Innovation and Cultural Participation 9.20 - 9.30 Presentation of Emya 2021 in Portimão, Portugal
9.30 - 9.40 Learning about Innovation and Public Quality
9.40 - 11.00 Certificates ceremony
11.30 - 13.00 Workshops
19.00 - 23.00 EMYA 2020 Award Ceremony and Gala Dinner

*Museum tours on Sunday 3 May will be available for booking closer to the event.


Pwysig: Coronafeirws (COVID-19)

Yn anffodus, mae Gwobrau a Chynhadledd Amgueddfa Ewropeaidd y flwyddyn, oedd fod i ddigwydd yng Nghaerdydd ar 29 Ebrill-2 Mai 2020, wedi cael eu gohirio oherwydd pandemig byd-eang Covid-19. Iechyd a lles ein mynychwyr, yn ogystal ag ymwelwyr, staff a gwirfoddolwyr, yw ein blaenoriaeth, a dyna oedd wrth wraidd ein penderfyniad.

Rydym yn dal i drafod gyda Fforwm Amgueddfeydd Ewrop ynghylch dyddiad newydd, a byddwn yn rhannu unrhyw newyddion yma ar ein gwefan ac ar gyfryngau cymdeithasol. Bydd pawb sydd wedi prynu tocyn yn derbyn ad-daliad, a byddwn yn anfon manylion ar sut i ail-archebu unwaith y bydd y dyddiad newydd wedi’i gadarnhau.

Arloesedd a Democratiaeth Diwylliannol Amgueddfeydd


Mae'r rhaglen ddraft ar gael i lawrlwytho yma

Thema’r Gynhadledd yw Arloesedd a Democratiaeth Ddiwylliannol Amgueddfeydd. Mae hwn yn gyfnod o ansefydlogrwydd gwleidyddol na welwyd mo’i debyg yn Ewrop yn gyffredinol, ac yng ngwledydd y Deyrnas Unedig yn arbennig. Mae Cymru, fel un o’r gwledydd hynny, yn unigryw yn ei hymdrechion i greu polisïau cymdeithasol a diwylliannol sy’n mynd i’r afael â’r anghydraddoldebau dwfn sy’n bodoli rhwng ei dinasyddion.

Bydd y prif siaradwyr, a fydd yn cynnwys Comisiynydd Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yng Nghymru, yn cyflwyno safbwyntiau rhyngwladol ar thema’r gynhadledd, gan archwilio’r heriau digynsail y mae dynoliaeth wedi’u creu ar gyfer ei chymdeithasau a’r amgylchedd naturiol, a chyflwyno rhai o’r atebion arloesol sydd wedi’u datblygu gan amgueddfeydd a sefydliadau eraill mewn ymateb iddynt.

Mae sefydliadau celfyddydol Cymru yn cael eu cydnabod ledled y byd am eu gwaith yn datblygu modelau newydd, mwy democrataidd ar gyfer cymryd rhan mewn diwylliant.

Uchafbwyntiau'r rhaglen:

Dydd Mercher 29 Ebrill Bydd modd cofrestru rhwng 12.00 a 17.00 19.00 - 21.00 - Derbyniad Croeso yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

Dydd Iau 30 Ebrill 9.00 - 11.00 Agor Gwobr Amgueddfa Ewropeaidd y Flwyddyn 2020 Trafodaeth banel: Amgueddfeydd a democratiaeth ddiwylliannol
Prif anerchiad gan Sophie Howe: Anghydraddoldeb a democratiaeth ddiwylliannol
11.30 - 12.30 Cyflwyno enwebeion Gwobr Amgueddfa Ewropeaidd y Flwyddyn a phaneli thematig Panel 1 Amgueddfeydd a choffáu 12:30 - 13:00: Panel 2 Amgueddfeydd awyr agored
14.00 - 14.50: Panel 3 Amgueddfeydd a'r amgylchedd morol
14.50 - 15.30: Panel 4 Amgueddfeydd dinesig
16.00 - 16.40: Panel 5 Amgueddfeydd a straeon personol
16.40 - 17.20: Panel 6 Amgueddfeydd a hanes cyfoes
18.00 - 20.00: Derbyniad yn y Senedd

Dydd Gwener 1 Mai 9.00 - 9.30 Prif anerchiad gan Dr Wanda Wyporska
9:30 - 10.10 Panel 7 Amgueddfeydd amlddisgyblaethol
10.10 - 11.00 Panel 8 Amgueddfeydd, celfyddyd gyfoes a diwylliant
11.30 - 12.00 Panel 9 Amgueddfeydd : galluogi tai i siarad
12.00 - 12.40 Panel 10 Amgueddfeydd a threftadaeth anghyffwrdd
13.40 - 14.10 Prif anerchiad gan David Anderson: Anghydraddoldeb, cyfiawnder cymdeithasol a democratiaeth ddiwylliannol
14.10 - 14.40 Panel 11 Amgueddfeydd angerdd
14.40 - 15.10 Panel 12 Amgueddfeydd meddiant
15.10 - 15.40 Panel 13 Amgueddfeydd ac archaeoleg
16.10 - 16.50 Panel 14 Amgueddfeydd ac arfau rhyfel
16.50 - 17.30 Panel 15 Amgueddfeydd, cyd - destunau lleol a threftadaeth
17.30 - 18.00 Panel 16 Amgueddfeydd a heriau cymynroddion 19.00 - 21.00 Derbyniad yn Amgueddfa Caerdydd

Dydd Sadwrn 2 Mai 9.00 - 9.20 Prif anerchiad gan Amito Haarhuis: Arloesedd a Chyfranogiad Diwylliannol 9.20 - 9.30 Cyflwyno Gwobrau Amgueddfa Ewropeaidd y Flwyddyn 2021 yn Portimão, Portiwgal
9.30 - 9.40 Dysgu am Arloesi ac Ansawdd Cyhoeddus
9.40 - 11.00 Seremoni tystysgrifau
11.30 - 13.00 Gweithdai
19.00 - 23.00 Gwobr Amgueddfa Ewropeaidd y Flwyddyn 2020 Seremoni Wobrwyo a Chinio Gala

*Mi fydd teithiau amgueddfaol am ddydd Sul 3 o Fai ar gael i fwcio yn agosach i'r digwyddiad.